Regulamin

§I - Postanowienia ogólne

Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:

Sklep internetowy lub sklep – prowadzony przez Sprzedającego pod adresem www.kotly-pleszew.com.pl sklep internetowy Producent kotłów C.O. KRY-STAL Pleszew umożliwiający dokonywanie zakupów przez Internet,

Sprzedający - Producent kotłów C.O. KRY-STAL Pleszew prowadzącą działalność gospodarczą z siedzibą w ul. Koźmińska 1A, 63-300 Pleszew,  wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej; nr NIP 6080086135 .

Klient - osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadająca osobowości prawnej, ale posiadającą zdolność prawną, która dokonuje lub zamierza dokonać zakupu towarów w sklepie,

Konsument – klienta będącego osobą fizyczną dokonującego zakupu na cele nie związane bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością zawodową lub gospodarczą,

Rejestracja – czynność polegającą na założeniu przez Klienta konta, przy wykorzystaniu środków udostępnionych przez Sprzedającego na stronie www.kotly-pleszew.com.pl,

Towar - produkt (kotły, piece co) prezentowany przez  Sprzedającego w sklepie internetowym,

Zamówienie – oświadczenie woli klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży przy wykorzystaniu sklepu internetowego,

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towarów w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawarta pomiędzy Sprzedającym i Klientem przy wykorzystaniu sklepu internetowego,

Regulamin - niniejszy regulamin określający warunki i zasady sprzedaży towarów przy wykorzystaniu sklepu internetowego.

§II - Opis produktów

1. Wszelkie informacje zwarte w sklepie internetowym nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 i n. Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.

2. Wszystkie oferowane przez Sprzedającego w sklepie towary są fabrycznie nowe.

3. Prezentowana na stronie sklepu oferta ma charakter informacyjny i nie odzwierciedla stanów magazynowych Sprzedającego.

4. Jeżeli nie wskazano inaczej, zamówione przez Klienta towary są wykonywane na zlecenie Sprzedawcy u ich producenta według cech (układ kotła, kolor ocieplenia kotła lub podajnika, wyjście czopucha kotła itp.) określonych w indywidualnym zamówieniu Klienta.

§III - Ceny

1. Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym są cenami brutto  i zostały wyrażone w złotych polskich (PLN).

2. Podane ceny nie obejmują kosztów dostawy towaru.

3. Wyjątek stanowią kotły co, których dostawa do siedziby Klienta wyłącznie na terenie Polski zawarta jest w prezentowanej cenie.

4. Podane ceny stanowią informację wiążącą od chwili przyjęcia (telefonicznego potwierdzenia złożenia) zamówienia przez Sprzedającego.

§IV - Przyjmowanie zamówień

1. Składanie zamówień jest możliwe jedynie przez osoby pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

2. Klient składa zamówienia poprzez zarejestrowanie się na stronie sklepu www.kotly-pleszew.com.pl. oraz wybór towaru poprzez kliknięcie zamieszczonej obok ikony koszyk zakupów. Klient może również złożyć zamówienie w ten sposób, iż po wejściu w zakładkę zadaj pytanie wyśle maila z zamówieniem lub prośbą o kontakt telefoniczny. Wówczas sprzedający skontaktuje się z klientem w celu przyjęcia lub potwierdzenia zamówienia. Ponadto Klient może złożyć zamówienie telefonicznie lub bezpośrednio w siedzibie firmy Sprzedającego.

3. Złożenie zamówienia nie jest jednoznaczne z jego przyjęciem. Złożone zamówienie zostanie potwierdzone przez Sprzedającego  telefonicznie w ciągu dwóch dni roboczych od dnia jego złożenia. Brak potwierdzenia zamówienia we wskazanym wyżej terminie oznacza, iż zamówienie nie zostało przez Sprzedającego przyjęte do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę jest natomiast jednoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży wiążącej obie strony.

4. Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z upoważnieniem Sprzedającego do wystawienia faktury w imieniu Klienta bez konieczności uzyskiwania jego podpisu.

5. Założenie zamówienie przez Klienta jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu i wyrażeniem zgody na ich brzmienie.

§V - Realizacja zamówień


1. Realizacja zmówienie płatnego gotówką przy odbiorze rozpoczyna się niezwłocznie po jego potwierdzeniu przez Sprzedającego oraz zaksięgowaniu na jego koncie kosztów dostawy towaru i wymaganej zaliczki. Realizacja zamówienia płatnego z góry rozpoczyna się po zaksięgowania wpłaty obejmującej cenę oraz koszty dostawy towaru na koncie bankowym Sprzedającego.

2. Czas realizacji zamówienia obejmuje czas realizacji zamówienia przez obsługę sklepu i czas dostarczenia przesyłki do Kupującego.

3. Czas realizacji zamówienia na towary znajdujące się w magazynie wynosi 14 dni. W przypadku towarów których nie ma w magazynie czasie realizacji zamówienie zostanie podany Klientowi mailem lub telefonicznie jednak nie może przekroczyć 30 dni.

4. Określony przez Sprzedawcę termin dostawy musi zostać zachowany.

5. Jeżeli termin dostawy nie może zostać zachowany Sprzedający poinformuje o tym fakcie Klienta. W takim przypadku Klientowi przysługuje prawo anulowania złożonego zamówienia.

6. Przy realizacji każdego zamówienia Sprzedający wystawia fakturę VAT.

§VI - Sposoby płatności

1. Sprzedający oferuje następujące sposoby płatności za pośrednictwem sklepu internetowego:

- gotówką przy odbiorze towaru,
- przelewem bankowym na nasze konto bankowe:
- poprzez płatności on-line Przelewy24, kartami kredytowymi lub debetowymi poprzez system Przelewy24,
- poprzez system ratalny

2. W przypadku zamówień produktów posiadających cechy indywidualne wymagamy wpłaty zaliczki na konto w wysokości 25% wartości zamówionego towaru, nie mniej jednak niż 500,00zł. Sprzedający uzależnia rozpoczęcie realizacji zamówienia na produkty posiadające cechy indywidualne od momentu uiszczenia przez Klienta powyższej zaliczki.

3. W przypadku wyboru płatności gotówką przy odbiorze Sprzedający uzależnia rozpoczęcie realizacji zlecenia od uiszczenia przez Klienta zaliczki w kwocie 25 % wartości zamówienia i jej zaksięgowaniu na koncie Sprzedającego.

§VII - Kredytowanie, zakupy ratalne

Sprzedający udostępnia możliwość zakupu produktów na raty na warunkach ustalonych przez firmę udzielającą kredytu.

§VIII - Dostawa

1. Sprzedający zapewnia dostawę zamówionych towarów firmami kurierskimi, pocztą lub własnym transportem w zależności od indywidualnych ustaleń z Klientem na terenie całej Polski.

2. Koszty transportu towarów jeśli nie ustalono inaczej ponosi Klient.

3. Wysokość kosztów transportu uzgadniana jest indywidualne z każdym Klientem w sposób zgodny z procedurą składania zamówienia.

4. Koszty dostawy nie mogą być wyższe od uzgodnionych ze sprzedawcą. W przypadku niezgodności faktycznych kosztów z kosztami uzgodnionymi ze Sprzedawcą Klient ma prawo nie przyjąć dostarczonego towaru.

§IX - Zwroty

1. Klient będący Konsumentem może bez podawania przyczyn odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty otrzymania zamówionego towaru.

2. Odstąpienie od umowy powinno zostać dokonane w formie pisemnej i własnoręcznie podpisane przez klienta.

3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku towaru, produktu noszącego cechy indywidualne, który został wykonany na indywidualne zamówienie Klienta.

4. W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu zamówionego towaru w stanie niezmienionym na własny koszt pod adres siedziby Sprzedającego – ul. Koźmińska 1A, 63-300 Pleszew w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy. Do przesyłki należy dołączyć krótką informację, ze towar zostaje odesłany w związku z odstąpieniem od umowy, dołączyć kopię dokumentu zakupu oraz podać dokładne dane Klienta wraz z numerem rachunku bankowego, na który nastąpić ma zwrot pieniędzy.

5. Jeżeli zakup dotyczył kilku produktów, a zwrot dotyczy tylko części z nich. Po otrzymaniu zwrotu Sprzedający wystawi fakturę korygującą, którą Klient powinien podpisać i zwrotnie odesłać.

6. W ciągu 7 dni roboczych od otrzymania podpisanej kopii faktury korygującej Sprzedający zwróci pieniądze na podane przez Klienta konto.

7. Zwrotowi podlegają tylko należność z tytułu zakupu towaru. Koszty dostawy i odesłania nie podlega ją zwrotowi.

§X - Gwarancja i Reklamacje

1. Na wszystkie towary udzielana jest gwarancja prawidłowego działania. Okres gwarancji na kotły wynosi 4 lata dla Konsumentów.

2. Sprzedający wyłącza swoją odpowiedzialności z tytułu rękojmi na zasadach określonych przepisami Kodeksu cywilnego.

3. Klientom będącym konsumentami przysługują wszelkie uprawnienia z tytułu niezgodności towaru z umową określone w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz  zmianie kodeksu cywilnego.

4. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się ze sklepem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie.

5. W przypadku kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej należy wypełnić dostępny w zakładce sklepu Kontakt z nami – formularz i wysłać go na adres sklepu.

6. Wszystkie reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie maksymalnie 14 do od daty ich wpływu.

7. Zgłoszona wada podlega weryfikacji przez serwis i w przypadku jej uznania, uszkodzony towar zostaje naprawiony lub wymieniony na pełnowartościowy. Jeżeli wymiana jest niemożliwa z powodu niedostępności towaru Sprzedający zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inny o parametrach nie gorszych od reklamowanego.

§XI - Dane osobowe

1. Składając zamówienie lub zakładając konto w sklepie internetowym Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie KRY-STAL ul. Koźmińska 1A, 63-300 Pleszew oraz na ich przetwarzanie i przekazywanie innym podmiotom w celu niezbędnym do realizacji umowy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 296 z późn. zm.).

2. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne, lecz niezbędne do zrealizowania zamówienia  przez Sprzedającego.

3. Dana osobowe są przechowywane i chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.

4. Klientowi o przysługuje prawo dostępu do zgromadzonych danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

§XII - Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany regulaminu obowiązują od daty opublikowania zmienionego regulaminu na stronie www.kotly-pleszew.com.pl. Nie dotyczy to umów zawartych przed dokonaniem zmian, do których zastosowanie będzie mieć regulamin w dotychczasowym brzmieniu, chyba że Kupujący po niezwłocznym zawiadomieniu go przez Sprzedającego o wprowadzonych zmianach wyrazi na nie zgodę.

☎️ PAMIĘTAJ: Zamówienie możesz złożyć również telefonicznie 731 - 754 - 955 (pon-pt w godz. 8-18). ☎️

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl